bird
donderdag 22 oktober | 02.41 uur

Eleos

Eleos is een landelijk werkende instelling voor gereformeerde geestelijke gezondheidszorg. Zij biedt behandeling en begeleiding aan mensen met psychiatrische of (ernstig) psychosociale problemen. De grondslag van Eleos is de Bijbel als Gods Woord en de daarop gebaseerde gereformeerde belijdenisgeschriften.

Voor wie?
Eleos behandelt en begeleidt mensen met een psychosociaal of een psychiatrisch probleem. Dit kunnen problemen zijn waarbij een steuntje in de rug, in de vorm van een paar gesprekken voldoende is, zoals het verwerken van rouw of het omgaan met een fobie. Het kan ook gaan om complexe problemen die diep ingrijpen in het leven van de zorgvrager (en zijn omgeving). Hierbij kunt u denken aan angststoornissen, depressie, schizofrenie, dwanggedachten, een stoornis in het autismespectrum, persoonlijkheidsproblematiek, ADHD, een onverwerkte traumatische ervaring, enzovoort. Om behandeling of begeleiding te ontvangen van Eleos heeft de zorgvrager een verwijzing van een officiële verwijzer (o.a. de huisarts) nodig.

Werkwijze
Als u hulp nodig hebt kunt u op de website van Eleos onder de knop zorgaanbod een keuze maken uit de verschillende zorgsoorten. Daar wordt u wegwijs gemaakt hoe u zich kunt aanmelden. Op basis van een intakegesprek en eventuele onderzoeken wordt een zorgpad opgesteld. Uitgangspunten zijn de persoonlijke behoeften en mogelijkheden. Het doel van de zorg is om klachten of problemen weg te nemen, te verminderen of beter hanteerbaar te maken.

Veelzijdig zorgaanbod:

  • Ambulante behandeling voor jongeren (tot 18 jaar) en volwassenen
  • Klinische en dagklinische behandeling voor volwassenen
  • Beschermd wonen
  • Ambulante woonbegeleiding
  • Dienstverlening op maat


Ambulante behandeling jeugd (tot 18 jaar) en volwassenen
Bij ambulante behandeling zijn er twee verschillende vormen van hulp: basis-ggz (voor lichte tot matige klachten) en gespecialiseerde ggz (voor de matig tot zware problemen).
Voor de behandeling komt de zorgvrager op afspraak naar Eleos. De behandeling bestaat uit het voeren van therapeutische gesprekken, individueel of in een groep. Bij jonge kinderen is speltherapie belangrijk. Ook kunnen medicijnen worden voorgeschreven.

Dagklinische behandeling volwassenen
Dagklinische behandeling wordt gegeven wanneer ambulante behandeling tekortschiet, maar opname in een kliniek niet (meer) nodig is. Gedurende een aantal dagdelen per week komt de zorgvrager overdag naar de dagkliniek. De behandeling duurt maximaal een jaar en vindt meestal plaats in een groep.

Klinische behandeling volwassenen
Bij klinische behandeling wordt de zorgvrager vanwege de ernst van zijn klachten opgenomen in kliniek 'de fontein'. De kliniek biedt een veilige en vertrouwde therapeutische omgeving. Gesprekken vormen een belangrijk onderdeel van de behandeling. Deze gesprekken vinden individueel plaats of in een groep. De zorgvragers volgen daarnaast ook diverse vormen van therapie (zoals bijv. creatieve therapie) en kunnen medicijnen voorgeschreven krijgen.

Beschermd wonen
Beschermd wonen houdt in dat zorgvragers in een woonvorm wonen. Ze krijgen persoonlijke begeleiding bij het aanleren of het in stand houden van praktische en sociale vaardigheden. Daarnaast krijgen ze steun in het omgaan met hun psychische problematiek. Bewoners verrichten daarbij zoveel mogelijk taken zelf waarbij de begeleiding zo nauw mogelijk aansluit op hun behoeften en mogelijkheden.

Ambulante woonbegeleiding
Wie zelfstandig thuis kan wonen, maar vanwege psychische problemen wel begeleiding nodig heeft, kan een beroep doen op de ambulante woonbegeleiding. De begeleider neemt geen taken over, maar ondersteunt de zorgvrager zodanig dat deze in staat blijft om zelfstandig te wonen.

Dienstverlening op maat
De afdeling Dienstverlening kan preventieve cursussen verzorgen of lezingen bieden. Kerken, scholen, bedrijven en instellingen kunnen Eleos benaderen voor een gepast aanbod. Veel van dit aanbod is niet gratis. Kijk voor meer informatie op www.eleos.nl/dienstverlening_op_maat.

Tags