over ons | adverteren | sitemap | contact

Jaarrekening Maasdriel 2013: tekort van 568.564,-


harde cijfers, genuanceerd verhaal


Deel deze pagina

De jaarrekening van de gemeente Maasdriel 2013 toont een tekort van € 568.564. Het negatieve saldo op de jaarrekening valt daarmee € 124.199 voordeliger dan vooraf werd geraamd. In het najaar van 2013 werd uitgegaan van een tekort van € 693.763. Tegenover het negatieve resultaat staan nog te verwachten baten precariobelasting netwerken over
2013. Omdat de exacte omvang nog niet zeker is, is dit nog niet aan het overzicht toegevoegd.


Incidenteel
De overschrijdingen in de jaarrekening zijn vooral incidenteel van aard. Het gegeven dat de Belastingdienst eerder dit jaar een convenant met de gemeente sloot om voortaan te werken via Horizontaal Toezicht, is een duidelijk signaal van vertrouwen dat aangeeft dat de gemeente weet waar het mee bezig is.

Genuanceerd verhaal
"Natuurlijk oogt het beter als je onomwonden kunt roepen dat de gemeente een jaar afsluit met een positief resultaat. Wie echter de moeite neemt om verder te kijken dan de eerste getallen, ziet dat er een genuanceerd verhaal achter schuil gaat. De gemeente is dan ook 'in control' inzake haar financiële beleid", aldus nieuwkomer wethouder Financiën Jan-Hein de Vreede (SSM).

Plussen en minnen
Het uiteindelijke saldo is het resultaat van diverse plussen en minnen. De meeste programma’s laten een voordeel zien. Uitzonderingen daarop zijn de lagere legesinkomsten binnen het programma Dienstverlening, lagere belastingopbrengsten OZB en overschrijdingen op de bedrijfsvoering.

Plussen
Het programma Jeugd en Onderwijs toont, met uitvoering van de beoogde activiteiten en resultaten, een positief saldo van € 200.000. Zo bleken de huurinkomsten van de brede scholen uiteindelijk €75.000 hoger dan begroot en was er een incidenteel voordeel binnen leerplicht van € 16.492.

Ook de uitgaven voor leerlingenvervoer waren door strak budgetbeheer en de samenwerking met Zaltbommel goed voor een voordeel van € 28.456, zorgde de afbouw van logopedie voor € 43.000 en bleken de werkelijk gemaakte kosten voor het Centra voor jeugd en gezin € 28.453 goedkoper dan de ontvangen uitkering van het rijk voor dit product.

Binnen het programma Zorg en Welzijn werd een plus genoteerd van € 220.000 op het budget van de Sociale Dienst Bommelerwaard en € 170.000 op diverse onderdelen van de WMO, terwijl de tevredenheid over Wmo-hulpmiddelen en huishoudelijke hulp steeg van 7,8 in 2007 naar een 8,0 in 2013.

Ander opvallende plussen vormen de positieve resultaten bij de legesopbrengsten voor afwijking bestemmingsplannen en pachtopbrengsten (€ 58.000) en lagere lasten binnen het
paddenstoelenpact, het planologisch beleid en het regionaal plan Bommelerwaard (€ 32.000).

Minnen
De gemeente heeft € 100.000 minder aan legesopbrengsten gehad in 2013. Naast gederfde inkomsten op bouwleges, zijn er ook minder aanvragen voor reisdocumenten binnengekomen.

Waarschijnlijk doordat halverwege 2013 het bericht kwam dat in 2014 de geldigheidsduur van 5 naar 10 jaar opgerekt zou worden, hebben mensen besloten te wachten met een nieuwe aanvraag. Ook het aantal aangevraagde rijbewijzen was minder. Ook hier is sprake van uitstel doordat de keuringsleeftijd van 70 naar 75 jaar is gegaan.

Door toename van het aantal crematies zijn er in 2013 opnieuw minder mensen begraven op gemeentelijke begraafplaatsen. Daarnaast kiezen nabestaanden er steeds vaker voor om grafrechten na 20 jaar niet te verlengen.

Tenslotte is er ook minder aan legesopbrengsten binnengekomen op het gebied van drank-, horeca- en incidentele vergunningen.

Een andere kostenpost die hoger bleek dan begroot betreft de aflossing van de lening projectbijdrage Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) (€ 165.000) en bedrijfsvoeringlasten (€ 435.000), veroorzaakr door personele knelpunten, noodzakelijke (tijdelijke) externe inhuur en aanpassingen in formatieomvang en waardering.

Ontwikkelingen
Volgens analisten is Nederland langzaam uit het dal van de financiële crisis aan het komen. Toch zal het ook de komende jaren niet makkelijker worden. In 2013 is duidelijk geworden dat onder druk van landelijke bezuinigingen de gemeentelijke inkomsten in de toekomst aanzienlijk lager worden bij de overheveling van taken.

Vanaf 2015 wordt de gemeente financieel verantwoordelijk voor de taken in het sociale domein die vanuit het rijk worden overgeheveld. In 2013 is daarom al veel tijd en aandacht besteed aan de voorbereiding op taken die van het rijk en de provincie worden overgeheveld: Jeugdzorg; AWBZ/WMO en arbeidsparticipatie. Het is de bedoeling dat wat lokaal kan ook lokaal gebeurt. Realiteit is dat ook veel zaken in regionaal verband worden opgepakt en georganiseerd. Dit moet in 2014 verder worden ontwikkeld.

Opgaven en ombuigingen
De grote financiële opgaven van de komende jaren, vragen om een verdere verbetering van de
financiële controle en het in beeld houden van (toekomstige) risico's.

Wethouder De Vreede: "De gemeente moet bijvoorbeeld, rekening houdend met voldoende weerstandscapaciteit en gezien de huidige woningmarkt, alert blijven op de grondexploitaties". Over het financieel kader zal in de loop van 2014 meer duidelijkheid komen vanuit het rijk. De gemeente zal aanvullende keuzes voor ombuigingen moeten maken.
Uitgelicht
Biologische boerderij en B&B Schuttershof
Biologische boerderij en B&B Schuttershof
Gemengd biologisch boerenbedrijf met koeien, varkens en schapen, een boerderijwinkel met uitsluitend biologische producten en een Bed & Breakfast. Rondleidingen op afspraak.
Lees verder ›
Gasthuiskapel Zaltbommel
Gasthuiskapel Zaltbommel
Huis van Cultuur in het oude centrum van Zaltbommel. Voor concerten, huwelijken en andere bijeenkomsten zeer geschikt.
Lees verder ›
Restaurant en B&B Het Oude Veerhuis Heerewaarden
Restaurant en B&B Het Oude Veerhuis Heerewaarden
Sinds 1875, authentiek en sfeervol zalmrestaurant en B&B. Serveert wilde, Schotse en Ierse zalm en biologisch vlees uit de streek. Beschikt over twee B&B kamers en heeft een voetveer voor de deur.
Lees verder ›
Caravanservice van Lit
Caravanservice van Lit
Gespecialiseerd in verkoop en onderhoud van nieuwe en gebruikte caravans, aanhangwagens en paardentrailers. U kunt bij Gijs van Lit terecht voor de topmerken Twin, Henra, Titan, Hapert en Saris aanhangwagens.
Lees verder ›
Servicepunt AutoMobiel
Servicepunt AutoMobiel
Voor inwoners zonder vervoer start in de gemeente Zaltbommel ‘Servicepunt AutoMobiel’. Deze vrijwillige vervoersdienst is dé oplossing om van A naar B te komen.
Lees verder ›
The Blend B.V.
The Blend B.V.
Gebrand op uniek karakter! De best geselecteerde koffie en thee, op de juiste manier bereid en aantrekkelijk gepresenteerd. 
Lees verder ›

Uw advertentie hier?
naar de gids › Digitaalburg
Uw advertentie hier?
adverteren
Uw advertentie hier?
bob
Uw advertentie hier?
Bolcombanner
Uw advertentie hier?
Zakelijk leasen | Financial Lease
Uw advertentie hier?
Toon desktop versie
Slot Loevestein Munnikenland Zaltbommel Stadskasteel Hurnse Kil Ammersoyen Aailand Zandmeren Overnachten
Binnenkort vindt u hier informatie over alle adverteer mogelijkheden